Odpady – nie zapomnij o złożeniu sprawozdań z odpadów za 2014 rok!

Fot. sxc.hu Fot. sxc.hu

Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2014 r. Podpowiadamy kto i jakie sprawozdanie powinien złożyć w pierwszej połowie tego roku.Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzone na właściwym formularzu z obowiązkiem jego przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Nieprzestrzeganie tego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorców jest zobowiązany do przedłożenia Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdań o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy (o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, z którymi prowadzący podpisał umowę oraz sprawozdanie o zawierające dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy