Baterie i akumulatory – nowe regulacje

Zużyta bateria jest odpadem niebezpiecznym. Zużyta bateria, Fot. sxc.hu
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) stanowi transpozycję do polskiego prawa wymagań dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG. Wprowadza zupełnie nowe regulacje dotyczące wprowadzanych baterii i akumulatorów. Określa także sposób postępowania z nimi po zużyciu.

Ustawa

Podstawowe cele ustawy, to:

  1. Ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko przez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
  2. Zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania;
  3. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia zniekształcenia konkurencji w obrębie Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2006/66/WE
Poziomy zbierania określone w tej dyrektywie wynoszą:

Co najmniej 25% – do 2012 r.,

Co najmniej 45% – do 2016 r. oraz w kolejnych latach.
Ustawa kładzie na wprowadzającym do obrotu baterie lub akumulatory obowiązek zorganizowania i sfinansowanie systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu oraz unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. W przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory przenośne, wymagane jest osiągnięcie poziomu zbierania określonego w dyrektywie 2006/66/WE. Wprowadzający ponosi także koszty związane z wycofaniem z obrotu, wstrzymaniem dystrybucji lub przekazaniem do przetworzenia i recyklingu tych urządzeń oraz finansuje publiczne kampanie edukacyjne.

Sprzedawcy hurtowi , detaliczni (dotyczy to tylko tych, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2) oraz przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zobowiązani są do zorganizowania punktów odbioru tych odpadów. Za ich przyjmowanie nie mogą być pobierane żadne opłaty.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy