Krajowy system zielonych inwestycji zmniejszy zapotrzebowanie na energię

Krajowy system zielonych inwestycji sfinansuje budowę odnawialnych źródeł energii.Kolektor słoneczny

20 października Minister Środowiska przedłożył projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”. Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów.Rozporządzenie

Jak podaje Ministerstwo Środowiska w uzasadnieniu do projektu, lista rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji wynika z przyjętego przez Ministra Środowiska kierunku działań w zakresie sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) oraz przyjętych kryteriów wyznaczania rodzajów programów i projektów. Ponadto działania te są elementem wdrażania pakietu klimatycznego zakładającego zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.

Rozporządzenie preferuje działania prowadzone są w skali umożliwiającej udzielenie dofinansowania wielu beneficjentom, ponieważ takie rozwiązanie zminimalizuje ryzyko niewywiązania się Polski z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji.

Krajowy system zielonych inwestycji
Oxy-combustion
Spalanie paliwa atmosferze o zwiększonej zawartości tlenu.

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070) zakłada utworzenie tzw. Rachunku klimatycznego, przeznaczonego do gromadzenia pieniędzy pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji. Środki uzyskane ze zbycia jednostek w latach 2009-2012 są przeznaczane na dofinansowanie realizacji na terenie Polski programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz innych działań związanych z ochroną powietrza.

Rozporządzenie określa szczegółowo rodzaje tych programów i projektów w obszarach:

  • Poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki m. in. przez przebudowę systemów ciepłowniczych, modernizację systemów oświetlenia, modernizację procesów produkcyjnych i technologicznych, odzysk energii czy też przebudowę przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych.
  • Poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi przez m. in.: budowę lub przebudowę instalacji spalania, budowę lub modernizację instalacji ochrony powietrza, zastosowanie technologii spalania z zastosowaniem oxy-combustion, budowę lub przebudowę instalacji kogeneracyjnych.
  • Zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne.
  • Unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu przez zastępowanie silników napędzanych olejem lub benzyną na silniki spalające napędzane LPG, energią elektryczną (w całości lub części) oraz biopaliwami. W ramach transportu publicznego mają być wykorzystywane napędy energooszczędne, natomiast w transporcie lotniczym będą testowane, wybierane i wdrażane procedury oraz urządzenia redukujące emisję.
  • Wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: biomasa, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, biopaliwa, energia pochodząca z elektrowni wodnych lub wiatrowych, energia geotermalna.
  • Unikania lub redukcji emisji metanu poprzez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii. W tym celu przebudowywane zostaną istniejące instalacje lub wybudowane nowe.
  • Działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych, czyli: budowa instalacji służących do podziemnego przechowywania CO2 oraz związanej z tym infrastruktury czy też instalacji redukujących CO2. Obszar ten obejmuje także działania na rzecz ochrony środowiska, jak: zalesianie, intensyfikacja przyrostu i zwiększanie zasobności drzewostanów, ochrona mokradeł i obszarów leśnych, retencjonowanie wody, ochrona trwałych użytków zielonych czy też rolnictwo ekologiczne.
  • Prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
  • Działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto przez politykę informacyjną, szkolenia w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz programy i kampanie społeczne.


Realizacja celów

Zrealizowanie tych założeń ma przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, a co za tym idzie – mniejszymi kosztami uzyskiwania energii. O tym, w jakim zakresie uda się zrealizować wymienione wyżej programy i projekty, zadecyduje ilość środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.
Inwestycje w obecną infrastrukturę na pewno są konieczne. Ważne jednak jest to, aby były one przemyślane, dobrze zaprojektowane oraz ich efektem było rzeczywiste obniżenie emisji CO2.
Emilia Todorska na podst. materiałów MŚ

Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy