Sprawozdania o odpadach za 2017 rok. Odpady – nie zapomnij o złożeniu sprawozdań rocznych z odpadów

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy również zbierających zużyty sprzęt, którzy przekazują Głównemu Inspektorowi Środowiska zestawienia na temat masy zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Prowadzący zakłady przetwarzania zobowiązani są natomiast do przedłożenia Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie zawierającego informację o: masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, a także rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Z kolei prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku powinni przedłożyć zestawienie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu.


W/w sprawozdania za okres od 1 lipca do 31 grudnia należy złożyć do dnia 15 marca. Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy