Sprawozdania o odpadach za 2017 rok. Odpady – nie zapomnij o złożeniu sprawozdań rocznych z odpadów

Fot. sxc.hu Fot. sxc.hu

Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2017 r. Podpowiadamy kto i jakie sprawozdanie powinien złożyć w pierwszej połowie tego roku.Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzone na właściwym formularzu z obowiązkiem jego przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Dane te należy przedstawić do 15 marca następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Nieprzestrzeganie tego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorców jest zobowiązany do przedłożenia Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdań o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy (o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, z którymi prowadzący podpisał umowę oraz sprawozdanie o zawierające dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy