Odpady – nie zapomnij o złożeniu sprawozdań!

Fot. sxc.huFot. sxc.hu

Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2017 r. Podpowiadamy kto i jakie sprawozdanie powinien złożyć w pierwszej połowie tego roku.Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzone na właściwym formularzu z obowiązkiem jego przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Dane te należy przedstawić do 15 marca następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Nieprzestrzeganie tego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorców jest zobowiązany do przedłożenia Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdań o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy (o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, z którymi prowadzący podpisał umowę oraz sprawozdanie o zawierające dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy również zbierających zużyty sprzęt, którzy przekazują Głównemu Inspektorowi Środowiska zestawienia na temat masy zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Prowadzący zakłady przetwarzania zobowiązani są natomiast do przedłożenia Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie zawierającego informację o: masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, a także rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Z kolei prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku powinni przedłożyć zestawienie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu.

W/w sprawozdania za okres od 1 lipca do 31 grudnia należy złożyć do dnia 15 marca. Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Wprowadzający pojazd składają Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci. Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu mają obowiązek przedłożenia marszałkowi województwa oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący strzępiarkę powinni przekazać marszałkowi województwa zbiorczą informację dotyczącą zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia wraz ze zbiorczym zestawieniem danych.

Baterie i akumulatory

Wprowadzający baterie lub akumulatory (przemysłowe, samochodowe, przenośne) mają obowiązek przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, a także wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę i rocznych sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Wprowadzający baterie lub akumulatory przenośne przekazują dodatkowo sprawozdanie roczne o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, jak również roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Z kolei na zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory spoczywa obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania dotyczy także prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Powinno ono zawierać informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, a także osiągniętych poziomach recyklingu.

Ponadto sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów składają marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokościach pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Powyższe dane należy przedstawić do 15 marca następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Obowiązki w tym zakresie regulowane są przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Dodatkowo prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zobowiązani są do 30 kwietnia złożyć sprawozdanie roczne o wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych lub wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych lub  wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

Odpady

Posiadacze odpadów prowadzący ewidencję odpadów, prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu i wytwórca komunalnych osadów ściekowych są zobowiązani do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do 15 marca. Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odpady komunalne

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek przedłożenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta sprawozdanie o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne oraz o liczbie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. Powyższe dane za pierwsze półrocze 2017 r. należy przedstawić do 31 lipca.

Z kolei podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przedłożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezeydentowi miasta sprawozdanie o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy, o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych oraz o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe. Powyższe dane za pierwszy kwartał 2017 roku należy przedstawić do 30 kwietnia, a dane za II kwartał do 31 lipca.

Obowiązki w tym zakresie regulowane są przez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Opakowania


Do 31 marca przedsiębiorcy wytwarzający, importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań lub eksporterzy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań i produktów w opakowaniach są zobowiązane do przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdania rocznego. Powinno ono zawierać informacje o ilości i masie opakowań i produktów wprowadzonych na rynek krajowy, a także dane o poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadach opakowaniowych i poużytkowych z podziałem na ich poszczególne rodzaje oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, a także o ewentualnej należnej opłacie produktowej.

Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Niektóre odpady oraz opłata produktowa

Przedsiębiorcy rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie, wytwarzający produkty w opakowaniach lub produkty wymienione w ustawie, importujący produkty w opakowaniach lub produkty wymienione w ustawie, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach lub produktów wymienionych w ustawie oraz organizacje odzysku działające w imieniu ww. przedsiębiorców są zobowiązani przedłożyć marszałkowi województwa sprawozdania rocznego o masie wprowadzonych na rynek opakowań i produktów, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz o należnej opłacie produktowej. Powyższe dane za poprzedni rok kalendarzowy należy przedstawić do 31 marca.

Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowejFirma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska – od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl

Ocena (3.8) Oceń:
Pasaż zakupowy